صادرات و ترانزیت مواد نفتی

کشور جمهوری اسلامی در یک منطقه نفتی –گازی قرار گرفته است که در تمامی نقاط این کشور از مرز سرخس تا تمامی نقاط خوزستان و سایر استانها چاه های گاز ونفت خام موجود میباشد در تمامی استانها از منطقه ویژه اقتصادی عسلویه در استان بوشهر تا دراستان خوزستان در منطقه ویژه پتروشیمی و سایر استانها پتروشیمی ها با تولیدات متنوع در حال فعالیت میباشندودر زمینه دریایی در شمال وجنوب نیز از بستر دریا گاز ومواد نفتی استخراج میشود.