ذخیره سازی مواد نفتی

شرکت بنیان توسعه راستین در سایت  خود در بندر امام خمینی (ره) دارای مخازن ذخیره مواد نفتی به ظرفیت های مختلف می باشد.

سایت بندر امام دارای ۴ عدد مخزن ۳۵۰۰ تنی و ۱ عدد مخزن ۲۵۰۰ تنی و ۲۰ عدد مخزن ۲۰۰ تنی و ۱۰ عدد مخزن ۷۰ تنی می باشد که به لحاظ تنوع ذخیره سازی مواد نفتی ورودی، به دو نوع مواد نفتی سبک و سنگین جهت فرآوری ذخیره می گردد و پس از اتمام مراحل فرآوری در چند گروه هیدروکربور سبک مانند نفتا و بنزین و هیدروکربور سنگین مانند گازوئیل و CFO و مازوت از M40 تا M380 و انواع روغن، در مخازن خروجی ذخیره و بسته بندی می گردد.

پس از انتقال مواد آماده به مخازن خروجی و انجام عملیات گمرکی محموله آماده خروج می گردند. مخازن مجهز به سیستم بلندینگ با هوا و سیستم گرم کن با روغن داغ می باشد. محموله های ترانزیت مستقیما به مخازن ورودی و سپس به صورت ترانزیت از کشور خارج می شوند یا با سایر محصولات به صورت بلندینگ مصرف می شود.