نفت کوره

نفت کوره

نفت کوره قابل عرضه توسط شرکت بنیان توسعه راستین:

 

نفت کوره ترانزیت و صادراتی M100 تا M40

نفت کوره ترانزیت و صادراتی M100

نفت کوره ترانزیت و صادراتی M180

نفت کوره ترانزیت و صادراتی M240 تا M380

نفت کوره ترانزیت و صادراتی سنگین M400 تا M700